top of page
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

     เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือการกายภาพบำบัดในสัตว์เลี้ยง คือการรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อน แก่สัตว์เลี้ยงที่มีความพิการ หรือเสื่อมสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีการใช้ยา การทำหัตถการ การใช้เครื่องมือ การออกกำลังกายหรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม เพื่อให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด  และช่วยย่นระยะเวลาการหายฟื้นตัวหลังผ่าตัดกระดูก ข้อต่อ และระบบประสาทให้เร็วขึ้นอีกด้วย 

    โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณของเรา เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ครบครัน นวัตกรรมนำสมัย และได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านการดูแลรักษาสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ

- บำบัดก่อน และหลังผ่าตัด 

- การดูแผลขนาดใหญ่

- เลเซอร์ บำบัด

- การอักเสบของเอ็นข้อ

- หมอนรองกระดูกเคลื่อน

- การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและเส้นประสาท 

bottom of page