top of page
1.png
2.png

 TAHSA

“มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ระดับสากลในประเทศไทย”
(Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation)

  เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะทำงานในสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

โดยโครงการนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยในการให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ให้มีความทัดเทียมกับระดับสากลและเพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถานพยาบาลสัตว์จะสามารถให้บริการที่ได้มาตรฐานและมุ่งเน้นที่ให้สัตว์ป่วยได้รับ การดูแล การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้านสัตวแพทย์

  TAHSA จะเป็นแนวทางปฎิบัติให้เกิด มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างความมั่นใจในบริการการรักษาสัตว์แก่ประชาชนทั่วไป โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นเป้าหมายสูงสุด

bottom of page