top of page

ปรัชญา

ดำเนิน กิจการด้วยความใส่ใจลูกค้า มีธรรมภิบาลในการให้บริการและบริหารงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นหลักการบริหารงานแบบ ยั่งยืน โดยจะเน้นการเติบโต 3 ด้าน

1. ทำให้เกิดการเติบโตมีกำไรและส่งต่อสู่สังคม

2. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ทรัพยากรและใช้อย่างคุ้มค่า

3. สร้างความเป็นธรรมต่อพนักงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ผู้คนในองค์กร

ภาพการ์ตูนบนผนัง.png
bottom of page